Hi mọi người , Hôm nay mình xin hướng dẫn cách tạo 1 app chặn trang web với python , Các bạn có thể áp dụng để quản lý các em nhỏ tiếp xúc với những thứ độc hại trên mạng . Để làm được 1 app chặn trang web với python thì bạn chỉ cần vài bước đơn giản thôi . Các bạn cùng mình khám phá nhé !

I. Các bước thực hiện

 • cài đặt thư viện và import thư viện python
 • Làm màn hình giao diện
 • Trên giao diện tạo 1 cửa sổ cho người dùng nhập link cần chặn
 • Viết Hàm xử lý chặn
 • Tạo ra 1 nút cho người dùng click vào để chặn trang

Lý thuyết là vậy , giờ mình bắt đầu làm thôi nào !

II . Chuẩn bị

pip install tkinter
 • Tiếp theo , Các bạn tạo 1 thư mục tên bất kỳ , và 1 file block.py trong thư mục đó , sau đó vào Visual Studio Code mở thư mục đó lên :
Thư mục

Như vậy là các bạn đã chuẩn bị xong rồi . Còn chờ gì nữa code thôi !

III. Tiến Hành

 • Các bạn copy đoạn code dưới đây và dán vào file block.py :

from tkinter import *
import ctypes, sys

def is_admin():
  try:
    return ctypes.windll.shell32.IsUserAnAdmin()
  except:
    return False

if is_admin():
  root = Tk()
  root.geometry('500x300')
  root.resizable(0,0)
  root.title("TechVidvan - Website Blocker")
  #tao ra 1 noi lay gia tri
  Label(root, text ='WEBSITE BLOCKER' , font ='arial 20 bold').pack()
  Label(root, text ='Van Son' , font ='arial 20 bold').pack(side=BOTTOM)
  host_path = 'C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts'
  ip_address = "127.0.0.1" #ip local host
  Label(root, text ='Enter Website :' , font ='arial 13 bold').place(x=5 ,y=60)
  Websites = Text(root,font = 'arial 10',height='2', width = '40', wrap = WORD, padx=5, pady=5)
  Websites.place(x= 140,y = 60)
  #ham xu ly chan
  def Blocker():
    website_lists = Websites.get(1.0,END)
    Website = list(website_lists.split(","))
    with open ("C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts",'+') as host_file:
      file_content = host_file.read()
      for website in Website:
        if website in file_content:
          Label(root, text = 'Already Blocked' , font = 'arial 12 bold').place(x=200,y=200)
          pass
        else:
          host_file.write(ip_address + " " + website + '\n')
          Label(root, text = "Blocked", font = 'arial 12 bold').place(x=230,y =200)
#nut click chan
  block = Button(root, text = 'Block',font = 'arial 12 bold',pady = 5,command = Blocker ,width = 6, bg = 'royal blue1', activebackground = 'sky blue')
  block.place(x = 230, y = 150)
  root.mainloop()
else:
  # Re-run the program with admin rights
  ctypes.windll.shell32.ShellExecuteW(None, "runas", sys.executable, " ".join(sys.argv), None, 1)
 • Sau đó các bạn chạy code bằng cách mở terminal lên( Ctrl + Shift+ `) và chạy lệnh python block.py:
 • Và kết quả :
Kết quả app block web

Complete rồi đó , thật đơn giản phải không nào!

IV. Kết Luận

Mọi chuyện thật dễ dàng với python phải không nào ? Mình còn rất nhiều project hay phía trước . Hãy theo dõi trang để theo dõi những bài viết hay hơn trong tương lai nhé !