Hi mọi người , hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm 1 app đơn giản để tải video Youtube với python và 2 thư viện pytubetkinter . Thư viện pytube là thư viện cho phép bạn tải các video Youtube với python.

I. Chuẩn bị

pip install tkinter
pip install pytube
 • Tiếp theo , Các bạn tạo 1 thư mục tên bất kỳ , và 1 file yt.py trong thư mục đó , sau đó vào Visual Studio Code mở thư mục đó lên :
Anh thư mục

Như vậy là các bạn đã chuẩn bị xong rồi .Tiến Hành thôi nào .

II. Thực Hiện

 • Các bạn copy đoạn code dưới đây và dán vào file yt.py :
from tkinter import *
from pytube import YouTube

#create window
root = Tk()
root.geometry('500x300')
root.resizable(0,0)
root.title("DataFlair-youtube video downloader")

Label(root,text = 'Youtube Video Downloader', font ='arial 20 bold').pack()


link = StringVar()
Label(root, text = 'Paste Link Here:', font = 'arial 15 bold').place(x= 160 , y = 60)
link_enter = Entry(root, width = 70,textvariable = link).place(x = 32, y = 90)

def Downloader():   
  url = YouTube(str(link.get()))
  video = url.streams.first().download()
  Label(root, text = 'DOWNLOADED', font = 'arial 15').place(x= 180 , y = 210) 
Button(root,text = 'DOWNLOAD', font = 'arial 15 bold' ,bg = 'pale violet red', padx = 2, command = Downloader).place(x=180 ,y = 150)
root.mainloop()
file yt.py
 • giải thích 1 xíu thì các bạn sẽ dùng thư viện tkinter vẽ giao diện ,sau đó người dùng sẽ paste cái link và mình lấy cái link đó bỏ vào thư viện pytube để download .
 • Sau đó các bạn chạy code bằng cách mở terminal lên( Ctrl + Shift+ `) và chạy lệnh python yt.py :
chạy python
 • Để download video trên youtube , các bạn vào youtube và chọn video bất kỳ , sau đó copy link và dán vào ( Mình sẽ download video của jack (Hoa Hải Đường ) và ấn dowload:

Khi thấy downloaded đã download xong , bây giờ file video sẽ nằm cùng thư mục với file yt.py :

Complete !

III. Kết Luận

 • Mọi chuyện thật dễ dàng với python phải không nào ? Mình còn rất nhiều project hay phía trước . Hãy theo dõi trang để theo dõi những bài viết hay hơn trong tương lai nhé !